Ποια εξέταση είναι δυσκολότερη, σε υπολογιστή ή σε χαρτί?

Και οι δύο έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ως προς το περιεχόμενο, τη βαθμολόγηση και τη δυσκολία.